І. Загальні положення

1.1. Опорний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Прилісне» створена рішенням Прилісненської сільської ради № 4/6від 2 березня 2017 року, знаходиться у комунальній власності Прилісненської сільської ради .

1.2. Засновником Опорного закладу є Прилісненська сільська рада (надалі – Засновник).

1.3. Уповноваженим органом оперативного управління Опорним закладом з питань і в межах повноважень, делегованих Засновником, є гуманітарний відділ Прилісненської сільської ради (надалі – Уповноважений Засновником орган управління).

1.4. Поточне управління Опорним закладом здійснює директор (далі – Керівник).

1.5. Юридична адреса:

44 614, Волинська область, Маневицький район,

с. Прилісне, вул. Сойне 1-А, телефон 9-82-38,

1.6. Власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна Опорного закладу є Прилісненська сільська рада;

1.7. Опорний навчальний заклад – різнопрофільний загальноосвітній навчальний заклад, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, здійснює науково-теоретичну і практичну підготовку учнівської молоді.

1.8. Філія Опорного навчального закладу – це територіально відокремлений структурний підрозділ, утворений з метою надання освітніх послуг у сфері дошкільної, початкової та базової загальної середньої освіти за місцем проживання. Філія не є юридичною особою.

1.9. Опорний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Прилісне» (далі – опорний заклад) є юридичною особою, має рахунок в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку, ідентифікаційний номер та має у своєму складі філії:

- загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Серхів – філія опорного закладу;

- загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Лишнівка – філія опорного закладу;

- загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Карасин – філія опорного закладу;

- НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ДНЗ с.Городок» – філія опорного закладу;

- НВК «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ДНЗ с.Галузія» – філія опорного закладу.

1.10. Головною метою та завданнями діяльності опорного навчального закладу є:

- створення єдиного освітнього простору;

- створення єдиної системи виховної роботи;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

- розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати навчально-виховного процесу;

- концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів;

- пошук, відбір, навчання, виховання та розвиток обдарованих і здібних дітей.

1.11. Опорний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про освітній округ, рішеннями Засновника, розпорядженнями голови Прилісненської сільської ради, наказами Уповноваженого Засновником органу управління, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом, Положенням про філії.

1.12. Опорний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.13. Діяльність опорного закладу будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.

1.14. Опорний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.15. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1.16. Опорний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Прилісне» має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання за згодою батьків та учнів;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти та впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

висвітлювати діяльність освітньої установи на власному Інтернет-сайті.

1.17. В опорному навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання:

вчителів української мови та літератури;

математики та фізики;

зарубіжної літератури і іноземних мов;

природничих дисциплін;

історії і суспільних дисциплін;

вчителів початкових класів;

класних керівників;

трудового навчання і інформатики;

фізкультури, основ здоров’я, захисту Вітчизни;

соціально-психологічна служба.

1.18. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Засновником і здійснюються сімейним лікарем амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Прилісне та ФАПами населених пунктів філій.

1.19. Організація гарячого харчування дітей шкільного та дошкільного віку здійснюються відповідно до чинного законодавства.

1.20. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.21. Опорний навчальний заклад та філії в його в складі мають власну шкільну символіку.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Опорний навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного, річного планів.

В планах роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Плани роботи затверджуються радою опорного навчального закладу.

2.2. Основними документами, що регулюють навчально-виховний процес, є робочі навчальні плани, що складаються на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України із конкретизацією варіативної частини й визначенням профілю навчання.

2.3. Робочий навчальний план опорного закладу погоджується радою закладу та затверджується гуманітарним відділом Прилісненської сільської ради.

2.4. Додатками до робочого навчального плану є розклад уроків та режим роботи закладу на рік.

2.5. Відповідно до робочих навчальних планів педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також наукову і методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.6. Для вдосконалення знань учнів адміністрація опорного закладу має право запрошувати для начитування теоретичного матеріалу, проведення практичних занять, літньої навчально-дослідницької практики лекторів вищих навчальних закладів, практиків, наукових співробітників за окремими угодами.

2.7. Опорний навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною, індивідуальною та екстернатною формами навчання.

2.8. Зарахування учнів до опорного закладу та його філій здійснюється за наказом директора опорного закладу на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

2.9. Мікрорайон для опорного закладу не встановлюється. Учні зараховуються до закладу незалежно від місця проживання.

2.10. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності заяви батьків чи осіб, що їх заміняють та особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.11. Іноземці приймаються до школи відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземцівта осіб без громадянства».

2.12. Опорний навчальний заклад та його філії працюють за 5-денним робочим тижнем.

2.13. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальними закладами в межах часу, що передбачений робочими навчальними планами.

2.14. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня.

2.15. Навчальний рік поділяється на 2 семестри, тривалість яких передбачено робочим навчальним планом на поточний навчальний рік.

2.16. За погодженням з гуманітарним відділом Прилісненської сільської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року неповинна становитименше як 30 календарних днів.

2.17. Тижневий режим роботи опорної школи та її філій, розклад навчальних занять затверджуються керівником опорного закладу за погодженням держпромспоживслужби у Маневицькому районі Волинської області.

2.18. Тривалість уроків у навчальних закладах становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - одинадцятих класах - 40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го та 3-го уроків) – 20 хвилин.

2.19. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радами навчальних закладів і затверджується директором опорного закладу.

2.20. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.21. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальних закладах проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдаровань.

2.22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У першому класі домашні завдання учням не задаються.

2.23. Наповнюваність класів, груп у опорному закладі та його філіях, поділ при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством науки та освіти України на основі встановлених Кабінетом міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, місцевих бюджетів рішенням рад навчальних закладів за погодженням із засновником може встановлюватись менша наповнюваність класів, груп.

2.24. Система оцінювання знань учнів опорного закладу, порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення та випуску, звільнення від державної підсумкової атестації, нагородження за успіхи у навчанні визначаються відповідно до вимог чинного законодавста.

2.25. Оцінювання рівня досягнень учнів в опорному закладі здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень та чинних нормативних документів.

2.26. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником, результати державної підсумкової атестації - (головою атестаційної комісії).

2.27. Порядок переведення і випуск учнів навчальних закладів проводиться згідно з Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.28. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів усистемі загальної середньої освіти.

2.29. Державна атестація випускників одинадцятих класів проводиться відповідно до нормативних документів МОН України.

2.30. Склад державних атестаційних комісій створюється згідно Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.31. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту, завірений директором опорного закладу:

по закінченні початкової школи - табель успішності;

по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

2.32. За успіхи у навчанні учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

учні 2-4, 5-8, 10 класів нагороджуються похвальними листами; учні 9 класів нагороджуються грамотами та врученням свідоцтва з відзнакою; учні 11 класів нагороджуються грамотами, золотими і срібними медалями та врученням атестату особливого зразка.

III. Учасники навчально-виховного процесу.

3.1. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України та Статутом опорного закладу. Іноземці, прийняті до закладу, мають права і обов'язки учнів відповідно до законодавства України.

3.2. Учасниками навчально-виховного процесу в опорному закладі є: учні;

керівники;

педагогічні працівники;

бібліотекарі, психологи, соціальні педагоги;

батьки або особи, які їх замінюють.

3.3. Права і обов'язки учнів, педагогічних працівників та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.4. Учні мають право:

на вибір профілю і форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь в усіх видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі органів учнівського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити свої пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність;

на індивідуальну та екстернатну форму навчання згідно чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

3.5. Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку; бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися законодавства, моральних етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників опорного закладу;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників опорного закладу здійснюється Уповноваженим органом за поданням завідувача філії та погодження керівником опорного навчального закладу згідно із законодавством України про Працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

Призначення, звільнення завідуючих філіями здійснюється Уповноваженим органом за поданням керівника опорного навчального закладу.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі та гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної педагогічної категорії;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; участь в різних професійних та фахових конкурсах; підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

3.8. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники опорного закладу зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до держаної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

виконувати Статут навчального закладу, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

брати участь у розробці та апробації методичних рекомендацій, посібників, підручників;

систематично й неухильно, один раз на п’ять років, проходити курсову перепідготовку;

щороку проходити медичний огляд;

старанно й охайно вести встановлену чинним законодавством шкільну документацію (класні журнали, особові справи учнів тощо).

брати участь у роботі педагогічної ради.

3.10. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у закладі під час навчально-виховного процесу.

3.11. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.12. В опорному навчальному закладі та його філіях обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством науки та освіти України. Атестацію в опорному закладі проводить комісія першого рівня опорного закладу.

3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку опорного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність згідно з чинним законодавством. На них накладаються встановлені стягнення та вони звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.14. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором опорного закладу згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки та соціальні гарантії регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу.

3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, особистих свобод людини; нести персональну відповідальність за виховання, навчання й розвиток дітей;

3.17. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами, гуртками і секціями; сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.18. Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.19. За умови реорганізації чи ліквідації опорного закладу, її працівникам і учням засновник гарантує дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

IV. Управління навчальним закладом

4.1. Управління діяльністю опорного навчального закладу здійснюється гуманітарним відділом Прилісненської сільської ради та його засновником Прилісненською сільською радою.

4.2. Керівництво опорним навчальним закладом здійснює директор.

4.3. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 5 років, стан здоров'я якого не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у чинному порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.4. Директор і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади гуманітарним відділом Прилісненської сільської ради за погодженням із Засновником. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

Директор підзвітний Уповноваженому Засновником органу управління в частині виконання умов контракту, Статуту та Засновнику в частині управління майном, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Опорного закладу відповідно до покладених на нього завдань і функцій згідно з чинним законодавством України.

4.5. Інтереси колективів шкіл представляють профспілкові комітети опорного закладу та його філій.

4.6. Вищими органами громадського самоврядування навчального закладу та його філій є загальні збори колективів, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від опорного закладу та його філій:

працівників навчальних закладів - зборами трудових колективів;

учнів навчального закладу другого-третього ступеня - класними зборами;

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчальних закладів 50, учнів 50, батьків і представників громадськості 50.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції"), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

обирають раду та ради навчальних закладів, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу; розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.7. У період між загальними зборами (конференцією) діють ради опорної школи та філій.

4.7.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.7.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-виховному процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.7.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше як на третину.

4.7.4. Рада опорного закладу та філій діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності укладення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

4.7.5. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

4.7.6. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

4.7.7. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості їх голосів вирішальним є голос голови ради.

4.7.8. Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, що їх замінюють, та громадськості.

4.7.9.У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.8. Очолює раду опорного навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

4.8.1. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

4.8.2. Головою ради не можуть бути директор, заступники та завідуючі філіями.

4.8.3. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

4.8.4. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно масових заходів.

4.8.5. Рада опорного закладу :

організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту опорного навчального закладу;

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства, держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (або осіб, що їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

сприяє залученню додаткових джерел фінансування;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

4.9. Директор опорного навчального закладу:

здійснює керівництво педагогічними колективами, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

відповідає за якість і ефективність роботи педколективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, охорони праці;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист від будь-яких форм фізичного чи психічного насильства;

несе відповідальність за дотриманням працівниками школи трудового законодавства;

за поданням завідувача філії здійснює прийом, перевід та звільнення обслуговуючого та технічного персоналу;

веде облік руху трудових книжок працівників навчального закладу, облік трудового часу, видає накази про зміни у тижневому навантаженні працівників навчального закладу;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

здійснює контроль за підвозом учнів до опорного навчального закладу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, гуманітарним відділом.

4.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі трудового законодавства та робочого навчального плану опорного навчального закладу та його філій директором опорного закладу за погодженням з керівництвом філій і затверджується відповідним органом управління освітою.

Зміна обсягу педагогічного навантаження працівників, призначених на повну тарифну ставку здійснюється за письмовою згодою працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням трудового законодавства.

4.11. В опорному навчальному закладі створюється постійно діючий орган колективного рішення - педагогічна рада. Керівник опорного закладу є головою педагогічної ради.

4.11.1. Педагогічна рада опорного закладу розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

планування та режиму роботи закладу;

варіативної складової робочого навчального плану;

переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю закладу.

4.11.2. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

4.11.3. Члени педагогічної ради мають право виносити на розгляд її актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.12. Учнівські збори класу:

обирають органи учнівського самоврядування класу;

висувають своїх представників для участі у роботі загальних зборів опорного закладу;

обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

4.13. Батьківські збори класу - колективний орган батьківського самоврядування:

обирають органи батьківського самоврядування - батьківський комітет;

обирають своїх представників для роботи загальних зборів;

вносять на розгляд загальних зборів, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та опорному закладі;

запрошують вчителів, психолога, представників адміністрації школи для обговорення стану і перспектив роботи класу, навчального закладу, а також роз'яснення окремих питань, що турбують батьків.

4.14. Діяльність комітету здійснюється відповідно до Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого чинним наказом Міністерства освіти і науки України.

4.14.1. Комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час навчання в опорному закладі.

4.14.2. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

4.14.3. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

формування та розвитку особистості учня, його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови, національної культури, духовних надбань народів, які проживають в Україні;

формування загальнолюдської етики й моралі, культури міжетнічних відносин;

захисту здоров'я та збереження життя дітей;

здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх здібностей, підтримки обдарованої молоді;

залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази опорного закладу та його благоустрою.

4.14.4. Батьківський комітет опорного закладу формується з голів батьківських комітетів класів, які діють від їх імені. Голова батьківського комітету школи є членом ради закладу, може брати участь у засіданнях педагогічної ради опорного закладу під час розгляду питань, що стосуються компетенції комітету, із правом дорадчого голосу. Кількісний склад й термін повноважень батьківського комітету визначаються загальними зборами. Збори батьківського комітету закладу (класів) проводяться не рідше двох разів на семестр. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості членів комітету опорного закладу (класів). Рішення зборів комітетів доводиться до відома батьків, керівництва опорного закладу, а за необхідності до гуманітарного відділу Прилісненської сільської ради у 7-денний термін. Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – у день виборів нового складу комітетів.

4.15. Батьківські комітети мають право:

брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

звертатися до директора, класного керівника й ради закладу щодо роз'яснення стану та перспектив роботи з питань, що турбують батьків;

скликати позачергові батьківські збори;

сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування опорного закладу;

брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

звертатися до відповідних органів управління освітою, органів місцевого самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, організаційно-господарчих питань, покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

4.16. Керівні органи діють в межах повноважень, визначених Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №660 від 19.08.93 року, власним Статутом та інструкцією про організацію та діяльність навчального закладу.

4.17. Штатний розпис опорного навчального закладу затверджується Засновником за погодженням Уповноваженого органу відповідно до діючого законодавства, виробничих потреб та фінансових можливостей опорного навчального закладу та його філій. Прийняття на роботу педагогічних працівників може здійснюватись за трудовими договорами, контрактами, в тому числі і на конкурсній основі.

4.18. Діловодство опорного навчального закладу та його філій організовується відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.

4.19. Звітність навчального закладу встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства та державної статистики.

4.20. В опорному навчальному закладі та його філіях можуть створюватися учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база опорного навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах власності, повного господарського відання відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту та укладених ним угод.

5.3. Опорний навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користуються землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчальних закладів проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база опорного закладу складається із навчальних кабінетів, спортивного, актового залів, бібліотеки, комп'ютерних кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінету соціально-психологічної служби тощо.

5.6. Опорний навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, зелені насадження, квітники, сад, господарські будівлі тощо.

IV. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність опорного навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису опорного навчального закладу та його філій є:

кошти засновника;

кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

благодійні внески фізичних та юридичних осіб;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.3. Опорний навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу опорного закладу та його філій.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в опорному навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням Засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється відділом фінансів та бухгалтерського обліку Прилісненської сільськї ради.

6.5. Звітність про діяльність опорного навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VІІ. Міжнародне співробітництво

7.1. Опорний навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Опорний навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VІІІ. Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю опорного навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації та гуманітарний відділ Прилісненської сільської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю опорного навчального закладу та його філій є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводиться інспектування опорного навчального закладу та його філій з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

ІХ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Рішення про реорганізацію опорного навчального закладу та його філій приймає засновник.

Реорганізація опорного навчального закладу та його філій відбувається на підставі чинного законодавства.

9.2. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Сільський голова Ігор Терещенко

Кiлькiсть переглядiв: 140

Коментарi